ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ANNOUNCEMENTS
27 AUG, 2018

ΕΛ

Η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Επίτροπος») με ανακοίνωση την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018, ενημερώνει ότι από το Σεπτέμβριο 2018, το γραφείο της, σε συνεργασία με ιδιώτες εμπειρογνώμονες, θα διεξάγει έρευνες υπό τη μορφή ελέγχων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα Άρθρα 57 και 58 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Οι έρευνες θα διεξαχθούν σε οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσον οι οργανισμοί ακολουθούν καλές πρακτικές σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια συμμόρφωσης τους με τον ΓΚΠΔ.

Ανακοίνωση Eπιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ENG

The Cyprus Commissioner for Personal Data Protection (the “Commissioner”) has announced on Friday 24th August 2018  that, as from September 2018, her office, together with private experts with whom it cooperates, will be conducting investigations in the form of data protection audits in accordance with Articles 57 and 58 of the General Data Protection Regulation (GDPR). The investigations will be conducted in both public and private sector organisations with the purpose of concluding whether organisations follow good data protection practises by complying with the GDPR.


Share This Article

RECENT ARTICLES