ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΏΝ - EUROPEAN SMALL CLAIMS PROCEDURE

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΏΝ - EUROPEAN SMALL CLAIMS PROCEDURE

ANNOUNCEMENTS
28 AUG, 2019

Η Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών αποτελεί ένα ουσιαστικό μέτρο βελτίωσης του συστήματος απονομής δικαιοσύνης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της είναι η απλούστευση της εκδίκασης των διασυνοριακών μικροδιαφορών, σε συντομότερο χρονικό διάστημα και με λιγότερα έξοδα απο άλλες διαδικασίες. 


Η δυνατότητα χρήσης της παρέχεται στην πλειονότητα των διασυνοριακών αστικών και εμπορικών υποθέσεων οι οποίες δεν ξεπερνούν το ποσό των €5000. Η διαδικασία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από τη Δανία. Είναι προαιρετική και δεν αντικαθιστά οποιεσδήποτε παρεμφερείς εθνικές διαδικασίες. Η επιλογή της διαδικασίας που θα χρησιμοποιηθεί επαφίεται στον ενάγοντα.


Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών περιλαμβάνει αρχικά την συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου αίτησης από τον ενάγοντα στο αρμόδιο για τη διαφορά Δικαστήριο. Στη συνέχεια το Δικαστήριο οφείλει να συμπληρώσει το έντυπο απάντησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή του εντύπου αίτησης και να επιδώσει στον εναγόμενο αντίγραφα και των δύο εντύπων. Ακολουθεί η συμπλήρωση του σχετικού μέρους που υπάρχει στο έντυπο απάντησης από τον εναγόμενο εντός 30 ημερών. Αντίγραφο αυτού πρέπει να αποσταλεί στον ενάγοντα εντός 14 ημερών. Το Δικαστήριο μέσα σε 30 ημέρες από την απάντηση του εναγόμενου οφείλει να εκδώσει απόφαση σχετικά με τη μικροδιαφορά ενώ έχει τη διακριτική ευχέρεια πριν εκδώσει την απόφαση του, είτε να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία από τους διάδικους είτε να τους καλέσει σε προφορική ακρόαση. Η εκδοθείσα απόφαση στα πλαίσια της εν λόγω διαδικασίας είναι εκτελεστή σε όλα τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. 


Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια προσπάθεια της να ενημερώσει το κοινό και να προωθήσει περαιτέρω τη διαδικασία διευθέτησης των μικροδιαφορών, αναβάθμισε τη σχετική ιστοσελίδα προσθέτοντας χρήσιμο πληροφοριακό υλικό και σχετικούς οδηγούς.

 

The European Small Claims Procedure is an essential measure to improve the justice system of the Member States of the European Union. Its purpose is to simplify cross-border small claims litigation in a shorter period of time and at less cost than other procedures.    


It is available in the majority of cross-border civil and commercial cases that do not exceed €5000. This procedure is available in all Member States of the European Union except Denmark. It is optional and does not replace any similar national procedure. The choice of the procedure that will be used is left to the Claimant.


In particular, the European Small Claims Procedure initially involves the filling in and sending of the claim form by the Claimant to the Court responsible for the dispute. The Court is then required to complete the reply form within 14 days of receipt of the application form and to provide the Defendant with copies of both forms. Following is the completion of the relevant part of the Defendant's reply form within 30 days. A copy of this must be sent to the Claimant within 14 days. Within 30 days of the Defendant's reply, the Court shall have the power to make a decision on the small dispute and has the discretion, before issuing its decision, to request further information from the parties or to invite them to an oral hearing. The decision adopted under this procedure shall be enforceable in all other Member States of the European Union without further formalities.

The European Commission recently upgraded the website by adding useful information and guides in an effort to inform the public and further promote the small claims settlement process. 

 

 


Share This Article

RECENT ARTICLES