ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ

ANNOUNCEMENTS
21 AUG, 2018

ΕΛ

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκδωσε στις 18/7/18 Γνώμη προς όλες τις συντεχνίες αναφορικά με την κοινοποίηση από εργοδότες ονομαστικής κατάστασης με τον μισθό και το ποσό της εισφοράς που αποκόπτεται για κάθε υπάλληλο-μέλος συντεχνίας αναφέροντας ότι οι εργοδότες έχουν υποχρέωση κοινοποίησης/παροχής κατάστασης με το μισθό και το ποσό της εισφοράς που αποκόπτεται από κάθε υπάλληλο ξεχωριστά, δεδομένου ότι τα εν λόγω ποσά είναι απολύτως αναγκαία για να είναι σε θέση η Συντεχνία να εκτελέσει τα καθήκοντα της βάσει του Άρθρου 35 του περί Συντεχνιών Νόμου (αναφορικά με την επιθεώρηση λογαριασμών και εγγράφων από τον Έφορο Συντεχνιών) και νοουμένου ότι οι υπάλληλοι έχουν προηγουμένως ενημερωθεί.

Διαβάστε το σχετικό κείμενο εδώ

ENG

The Data Protection Commissioner issued on the 18/7/18 an Opinion to all trade unions regarding the disclosure by employers of employee salaries and contribution deductions. The Opinion concludes that, employers have an obligation to provide a status of the salary and the amount of contributions that is deducted by each employee, who is a member of a trade union, provided that these amounts are absolutely necessary in order for the trade union to perform its duties pursuant to Section 35 of the Trade Unions Law (which concerns the inspection of accounts and documents by the Trade Union Registrar) and provided that the employees have been previously informed.


Share This Article

RECENT ARTICLES