Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ANNOUNCEMENTS
09 JUN, 2017

Ο σκοπός του Σεμιναρίου είναι να δώσει μια πλήρη ανασκόπηση του Παγκόσμιου Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ και να παρουσιάσει την εφαρμογή του στην Κυπριακή Νομοθεσία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε βασικές πρόνοιες του Κώδικα όπως οι παραβάσεις κανόνων αντί-ντόπινγκ, ο χειρισμός των αποτελεσμάτων, το βάρος της απόδειξης, οι συνέπειες από τις παραβάσεις κανόνων αντί-ντόπινγκ, κ.α. Επίσης, το Σεμινάριο αποσκοπεί στην ενημέρωση των δικηγόρων, αθλητικών παραγόντων και των ίδιων των αθλητών αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου για τους κανονισμούς αντί-ντόπινγκ και, γενικότερα, το πρόγραμμα αντί-ντόπινγκ που ισχύει στην Κύπρο.

Κύριος Εισηγητής του Σεμιναρίου θα είναι ο κ. Graham Arthur, Δικηγόρος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κ. Arthur διετέλεσε νομικός διευθυντής του οργανισμού αντί-ντόπινγκ του Ηνωμένου Βασιλείου (2010-2017) και είναι πρόεδρος της Επιτροπής για Νομικά Θέματα της Σύμβασης Αντί-Ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης (2014 μέχρι σήμερα).

Στο Σεμινάριο θα συμμετέχουν επίσης, ως εισηγητές ο κ. Γιώργος Ιωάννου, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ και ο Ιατρός Μιχαήλ Πέτρου, πρόεδρος της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ.

Συντονιστής στο Σεμινάριο θα είναι ο κ. Γιώργος Ζ. Γεωργίου, Δικηγόρος και Διευθύνων Συνέταιρος της εταιρείας Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.


Share This Article

RECENT ARTICLES