ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ (Ν. 111/85)

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ (Ν. 111/85)

ANNOUNCEMENTS
07 JAN, 2019

Κατόπιν της πρόσφατης τροποποίησης του Άρθρου 88 του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (ΚΕΦ. 155), δεν επιτρέπεται πλέον η προώθηση ποινικών υποθέσεων μετά την περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα της διάπραξης του ποινικού αδικήματος, εναντίον προσώπων που προβαίνουν σε αδικήματα όπου η προβλεπόμενη ποινή προνοεί:

  1. ποινή φυλάκισης η οποία δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή
  2. χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ (€1,708) ή/και
  3. τις δύο αυτές πιο πάνω ποινές.

Το σχετικά άρθρα του Περί Δήμων Νόμου (Ν. 111/85) τα οποία αναφέρονται στις προβλεπόμενες ποινές σε σχέση με την παραβίαση των δημοτικών κανονισμών και την μη καταβολή τελών, είναι τα Άρθρα 87 (2) και 109 του Περί Δήμων Νόμου (Ν. 111/1985), τα οποία προβλέπουν σχετικά με τα πιο πάνω αδικήματα, χρηματικές ποινές (σε φυσικά και νομικά πρόσωπα) της τάξεως των €1,708. Σημειώνεται ότι, το ύψος των χρηματικών ποινών προκύπτει μετά από την εφαρμογή του Άρθρου 4 του Περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987).

Ενόψει των πιο πάνω, ο ενδεικνυόμενος τρόπος με τον οποίο η δημοτική Αρχή δύναται να ανακτήσει τα οφειλόμενα προς αυτήν τέλη, είναι βάσει του Άρθρου 128 του Περί Δήμων Νόμου (Ν. 111/1985) ως έχει τροποποιηθεί, όπου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου αυτού δικαιούται να ενάγει και να ανακτά δια της αστικής διαδικασίας οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις, προσεπιβαρύνσεις, ενοίκια, δικαιώματα, τέλη, δασμούς κτλ., καθορισμένα από τον Περί Δήμων Νόμο (Ν. 111/1985) και οποιοδήποτε Δημοτικό Κανονισμό, από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει παραλείψει να πράξει τοιουτοτρόπως.

 


Παρακαλώ σημειώστε ότι το ανωτέρω δεν αποτελεί νομική γνωμάτευση.


Share This Article

RECENT ARTICLES