ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ 2019 - TO DO LIST ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ 2019 - TO DO LIST ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

GENERIC
30 DEC, 2019

Αποχαιρετώντας το 2019 – To do list για Εργοδότες

Πληρωμή Δεδουλευμένων
Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει στον εργοδοτούμενο το συμφωνηθέντα μισθό σε σταθερή βάση. Η συχνότητα της πληρωμής των μισθών πρέπει να είναι τουλάχιστον εβδομαδιαία, εκτός για μηνιαίως αμειβόμενο προσωπικό, οπότε και πρέπει να είναι τουλάχιστον μηνιαία. Σύμφωνα με τον περί Προστασίας των Μισθών Νόμο 35(Ι)/2007, αποκοπές ποσών από το μισθό δεν επιτρέπονται, εκτός σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται περιοριστικά στο Νόμο. Η μη καταβολή του μισθού συνιστά ποινικό αδίκημα με συνέπεια την ποινική δίωξη του εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι €15.000 ή και οι δύο ποινές μαζί.

Πληρωμή του 13ου μισθού
Ο 13ος μισθός, όπου αυτός καταβάλλεται στο πλαίσιο συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού του εργαζόμενου και συνεπώς, σε περίπτωση μη καταβολής του (όταν υπάρχει υποχρέωση καταβολής), ισχύουν τα προαναφερόμενα για το μισθό.

Ετήσια άδεια
Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται σε ετήσια άδεια με αποδοχές τουλάχιστο τεσσάρων εβδομάδων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η νομοθεσία ή οι συλλογικές συμβάσεις ή/και η πρακτική για την απόκτηση του δικαιώματος και τη χορήγηση της άδειας. Μέχρι το τέλος του έτους, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λάβει την ετήσια άδεια την οποία δικαιούνται. Σε περίπτωση που εργαζόμενος δεν έχει λάβει όλη την ετήσια άδεια του εντός του τρέχοντος έτους, η μεταφορά του υπολοίπου της στο επόμενο έτος εξαρτάται από τη σχετική συμφωνία με τον εργοδότη του ή την πρακτική που ακολουθεί η επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Ο εργοδότης δεν μπορεί να ζητήσει από τον εργοδοτούμενο να εργαστεί και να πληρωθεί το υπόλοιπο της ετήσιας άδειας του αντί να την λάβει. Η μοναδική περίπτωση στην οποία μπορεί ο υπάλληλος να μην έχει λάβει ετήσια άδεια και να την πληρωθεί είναι κατά τον τερματισμό της απασχόλησης του.

Πληρωμή υπερωριών
Αναφορικά με τις υπερωρίες, η εθνική νομοθεσία καθορίζει μόνο τις περιπτώσεις εργοδοτουμένων που εργάζονται σε καταστήματα, ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εργοδοτουμένων η υπερωριακή απασχόληση ρυθμίζεται από τη συμφωνία εργοδότησης ή τη συλλογική σύμβαση που καλύπτει τα μέρη. Σε περίπτωση που οι υπερωρίες περιλαμβάνονται στο μισθό, θα πρέπει οι ώρες αυτές να καθορίζονται. 

 

*For further information please contact us, This update does not constitute legal advice.


Share This Article

RECENT ARTICLES