ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΆ ΤΈΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΆ ΤΈΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

ARTICLES
08 APR, 2016

Στις 16/07/2015, δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο Τροποποιητικός Νόμος 115 (Ι) του 2015, ο οποίος τροποποιεί τον περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο, Κεφάλαιο 219. O νέος τροποποιητικός νόμος αφορά τη μείωση των καταβλητέων μεταβιβαστικών δικαιωμάτων και τελών.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις ακόλουθες εφημερίδες: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 08 Απριλίου 2016, ΣΗΜΕΡΙΝΗ στις 22 Μαίου 2016, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στις 29 Μαίου 2016, ΠΟΛΙΤΗΣ στις 12 Ιουνίου 2016

VIEW

Share This Article