ΝΈΑ ΟΔΗΓΊΑ 2016/97/ΕΕ Η ΟΠΟΊΑ ΡΥΘΜΊΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΝΈΑ ΟΔΗΓΊΑ 2016/97/ΕΕ Η ΟΠΟΊΑ ΡΥΘΜΊΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

NEWSLETTERS
24 OCT, 2018

Στις 20 Ιανουαρίου 2016, εκδόθηκε η Οδηγία 2016/97/ΕΕ (Insurance Distribution Directive ή IDD) με την οποία αντικαταστάθηκε το προηγούμενο και πρώτο Ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο που επιχείρησε να ρυθμίσει τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, συγκεκριμένα η Οδηγία 2002/92/ΕΚ (Insurance Mediation Directive).

VIEW

Share This Article