ΝΈΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΌΣ ΝΌΜΟΣ 157(Ι)/2017 ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΉ Φ.Π.Α ΣΕ ΑΚΊΝΗΤΑ

ΝΈΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΌΣ ΝΌΜΟΣ 157(Ι)/2017 ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΉ Φ.Π.Α ΣΕ ΑΚΊΝΗΤΑ

NEWSLETTERS
12 JAN, 2018

Στις 13/11/2017, δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος Τροποποιητικός Νόμος 157(Ι)/2017, ο οποίος τροποποιεί τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 έως (Αρ. 2) του 2017 για σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H νέα νομοθεσία εφαρμόζεται επί των πράξεων που αφορούν την παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου πλέον η πώληση γης δεν θεωρείται εξαιρούμενη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (στο εξής αναφερόμενος ως «Φ.Π.Α.») παράδοση αγαθού αλλά αντίθετα επιβάλλεται επί αυτής Φ.Π.Α.

VIEW

Share This Article