ΟΙ ΑΓΟΡΈΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΚΑΙ Η ΝΈΑ ΟΔΗΓΊΑ 2014/65/ΕΕ (MIFID II)

ΟΙ ΑΓΟΡΈΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΚΑΙ Η ΝΈΑ ΟΔΗΓΊΑ 2014/65/ΕΕ (MIFID II)

NEWSLETTERS
27 JUL, 2017

Ο αριθμός επενδυτών που συμμετέχουν ενεργά στις χρηματοπιστωτικές αγορές βαίνει συνεχώς αυξανόμενος. Συνακόλουθη είναι και η διεύρυνση των υπηρεσιών και μέσων που τους προσφέρονται από τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τράπεζες, που έχουν λάβει τη σχετική άδεια λειτουργίας. Οι πιο πάνω παράμετροι, καθώς και οι αδυναμίες που ανέδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση σε θέματα λειτουργίας και διαφάνειας των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων, οδήγησε στην ανάγκη εκ νέου τροποποίησης του ισχύοντος ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, ώστε να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο σύνολο κανονιστικών ρυθμίσεων και να προσφερθεί στους επενδυτές υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επενδυτικών υπηρεσιών.

VIEW

Share This Article