ΑΠΌΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΉ ΑΊΤΗΣΗ 324/2017 ΓΙΑ ΔΙΌΡΘΩΣΗ ΠΑΡΆΛΕΙΨΗΣ ΣΕ ΔΙΑΘΉΚΗ

ΑΠΌΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΉ ΑΊΤΗΣΗ 324/2017 ΓΙΑ ΔΙΌΡΘΩΣΗ ΠΑΡΆΛΕΙΨΗΣ ΣΕ ΔΙΑΘΉΚΗ

PUBLICATIONS
07 MAR, 2019

Περί τις αρχές Ιουλίου 2015 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο Τροποποιητικός Νόμος Ν.96(Ι)/2015 του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος – ΚΕΦ. 195. Ο Νόμος 96(Ι)/2015, τροποποίησε το βασικό νόμο με την προσθήκη του άρθρου 23Α, αναφορικά με την διόρθωση λάθους ή παράλειψης από το Δικαστήριο.

Η συγκεκριμένη διάταξη μεταβάλει το μέχρι πρότινος ισχύον νομικό καθεστώς σύμφωνα με το οποίο μια διαθήκη που είχε εκτελεστεί κατ’ αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΚΕΦ. 195, κηρυσσόταν υποχρεωτικά άκυρη. Το Δικαστήριο έχει πλέον τη δυνατότητα, αν πειστεί να διορθώσει το λάθος ή την παράλειψη, καθιστώντας εκ των υστέρων έγκυρη τη διαθήκη, αν το θεωρεί δίκαιο.

VIEW

Share This Article