ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1967

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1967

PUBLICATIONS
12 AUG, 2016

O περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος του 1967 (Ν.14/67), ο οποίος αποτελεί τη βασικότερη
νομοθεσία του κυπριακού εργατικού δικαίου, τροποποιήθηκε με τον τροποποιητικό Νόμο 89(Ι)/2016 ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25.7.2016.

VIEW

Share This Article