ΠΡΌΣΦΑΤΗ ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΚΑΤΑΚΥΡΏΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟ ΜΈΡΟΣ

ΠΡΌΣΦΑΤΗ ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΚΑΤΑΚΥΡΏΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟ ΜΈΡΟΣ

PUBLICATIONS
20 AUG, 2020

Το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση του ημερομηνίας 24/07/2020, αποδέχτηκε την προσφυγή της Αιτήτριας Εταιρείας και ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση των Καθ’ ων η Αίτηση, με την οποία κατακυρώθηκε στο Ενδιαφερόμενο Μέρος η προσφορά για την προμήθεια επιτοίχιων ανεμιστήρων για τις ανάγκες των σχολείων της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας

VIEW

Share This Article