ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΊ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΆΤΩΝ ΝΌΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΊ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΆΤΩΝ ΝΌΜΟΥ

PUBLICATIONS
21 FEB, 2019

Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 2017 (Νόμος 104(Ι)/2017), κάθε εγγεγραμμένο σωματείο και ίδρυμα θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις αναθεωρημένες νομοθετικές πρόνοιες μέχρι τις 30/06/2019.

VIEW

Share This Article