Επεκταση της αδειας μητροτητας - Extension of maternity leave

09/11/2021

Στις 5 Νοεμβρίου 2021, τέθηκε σε ισχύ η τροποποίηση του Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου με την οποία αυξάνεται η άδεια μητρότητας από δεκαοκτώ (18) εβδομάδες σε εικοσιδύο (22) εβδομάδες για το δεύτερο παιδί και εικοσιέξι (26) εβδομάδες για το τρίτο ή μεταγενέστερο παιδί, με παράλληλη επέκταση της σχετικής προστασίας της μητρότητας με βάση τον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο [Ν.100(Ι)/1997]. Η αύξηση της άδειας μητρότητας αφορά όλες τις περιπτώσεις απόκτησης παιδιού με τοκετό, υιοθεσία ή μέσω παρένθετης μητέρας.

 

On the 5th of November 2021, the amendment of the Law Providing for the Protection of Maternity Law has entered into force. According to this, maternity leave is extended from eighteen (18) weeks to twenty-two (22) weeks for the second child and to twenty-six (26) weeks for the third and above. It is noted that the relevant protection during the maternity period is also extended as per the provisions of the Law Providing for the Protection of Maternity 1997.

 

Read Newsletter

Related News