Παράταση της τελικής περιόδου εναρμόνισης με τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο

04/11/2019

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η εναρμόνιση Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών με τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 2017 (Νόμος 104(Ι)/2017), ως έχει τροποποιηθεί, έχει παραταθεί μέχρι τις 31/12/2019.

Συγκεκριμένα, κάθε εγγεγραμμένο Σωματείο, Ίδρυμα και Λέσχη στην Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις αναθεωρημένες νομοθετικές πρόνοιες μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Σχετικό είναι παλαιότερο άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε από τη Γιώργο Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις που επέφερε η πιο πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Επισκεφθείτε την πιο κάτω σελίδα για να διαβάσετε το σχετικό άρθρο:


https://www.gzg.com.cy/resources/category/publications/

Related News