Περι Ενοικιοστασιου (Προσωρινες Διαταξεις) Νομος του 2020 [Ν. 30(Ι)/2020]

09/04/2020

Στις 27 Μαρτίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020, Νόμος 30(Ι)/2020, σύμφωνα με τον οποίο καθίσταται αναγκαία η λήψη ορισµένων νοµοθετικών µέτρων προσωρινής φύσεως για την προστασία ενοικιαστών από το ενδεχόµενο έξωσής τους συνεπεία της κατάστασης που αναµένεται ότι θα διαµορφωθεί λόγω της λήψεως από την 24η Μαρτίου 2020 περιοριστικών µέτρων στη διακίνηση των πολιτών.
 

Read Note

Related News